برای 65 فامیل بیجاشده درلغمان پول نقد توزیع شد

sadam_morr
33

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت لغمان باهمکاری موسسه IMC برای 65 فامیل بیجاشده در این ولایت پول نقد توزیع نمود.

این مساعدت شامل 200 دالر امریکایی بوده که به تاریخ 18 قوس سال روان برای فامیل های متذکره  با حضور والی آن ولایت ونماینده موسسه یادشده در مرکز آن ولایت توزیع گردید.

 قابل ذکر است که فامیل های متذکره قبلا نیز مواد غذایی و غیرغذایی دریافت نموده بودند.