فامیل های بیجاشده درپکتیکا کمک نقدی وبسته های صحی دریافت نمودند

sadam_morr

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت پکتیکا با همکاری موسسات محترم UNICEF ,RI برای تعداد 40 فامیل بیجاشده ناشی از جنگ وناامنی که قبلا درمرکزولایت بیجاشده بودند به تاریخ 22 میزان سال روان روز دوشنبه مساعدت نقدی وبسته های صحی توزیع نمود.

این مساعدت که شامل 18 هزار افغانی از طرف موسسه RI  و یک بسته صحی ازطرف موسسه UNICEF بوده که برای هرفامیل متذکره درمرکز این ولایت توزیع شد.