فارغین کورس های حرفوی درولایت هلمند وسایل کار دریافت نمودند

sadam_morr

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت هلمند با همکاری  مالی موسسه محترم UNHCR برای تعداد 150 فامیل  عودت کننده ، بیجاشده داخلی و بی بضاعت که ۵۰ نفر آن خانمها و۱۰۰ نفر آن مردها میباشند وسایل کاری توزیع نمود.

 

این مساعدت به تاریخ 23 میزان سال روان روز سه شنبه برای هرفامیل متذکره ،ماشین های خیاطی وسایل ترمیم واتر پمپ های سیبرسیبل ، وسایل سیستم ترمیم سولر، ووسایل صنایع  دستی زنانه بوده که برای شان درمرکزولایت هلمند توزیع شد

قابل ذکر است که فامیل های متذکره شش ماه قبل کورس های حرفوی متذکره  را در این ولایت سپری نموده بودند.