۷۵ فامیل بیجاشده در ولایت بامیان مساعدت نقدی و کیت های صحی دریافت نمودند

sadam_morr

آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بامیان به کمک موسسات UNHCR وACF  و برای ۷۵ فامیل بیجاشده داخلی قریجات (سرچشمه، سیاه خاک و سیاه پیتاب) ولسوالی جلریز میدان وردک که به مرکز این ولایت بیجاشده بودند مساعدت نمود.

این مساعدت ها شامل ۱۸۰۰۰ هزار افغانی پول نقد از طرف موسسه ACF و از طرف موسسه UNHCR یک بسته وسایل صحی به هر خانواده می باشد که روز سه شنبه ۱۲ سنبله سال روان در مرکز آن ولایت توزیع شد.