گالری رسانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

په تورخم کې د ګمارل شوو کمېټو د خدماتو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه د مهاجرينو چارو وزارت د سرپرست وزير څرګندونې

توضیحات سرپرست وزارت امورمهاجرین در رابطه به نحوۀ عرضۀ خدمات از طریق کمیته های مؤظف در تورخم

په تورخم کې د اجباري کډوالو د راستنېدو د بهیر یوه څنډه

Pagination