گالری رسانه

تصویر معرفی از روسای مرکزی

د یوشمېر مرکزي ریسانو د معرفي کولو انځور

د ستاورد های شش ماهه وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان#بخش اول

د ستاورد های شش ماهه وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان#بخش دوم

د ستاورد های شش ماهه وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان#بخش سوم

د ستاورد های شش ماهه وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان#چهارم

د مهاجرینو او راستېدونکو چارو وزارت #لاسته_راوړنې دویمه برخه

د مهاجرینو او راستېدونکو چارو وزارت لاسته راوړنې ۱

دستاورد های وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

د مهاجرینو او راستېدونکو چارو وزارت #لاسته_راوړنې لومړۍ برخه

2023

2023

په سرپل ولایت کي (۵۹) کورنۍ (۱۵) کاله وروسته خپلو اصلي سيمو ته ستنې شوې

۵۹ خانواده، بعد از ۱۵ سال خانه بدوشی، به قریه خود برگشتند

بشري مرستې د بشر حق دی، او دا حق ترې باید سلب نشي

وزیر امور مهاجرین : مساعدت بشری، حق بشراست و نباید از آنها سلب شود

Pagination