لایحه وظایف صفاکار و امر بر

anwari_morr
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ - ۱۱:۲۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

صفاکار و امر بر

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

مرکز وزارت

تعداد پست:

 1.  

نوت : تاریخ نشر این اعلان کاریابی تکمیل شده است .

.........................................................................

هدف وظیفه: پاکی، صفای و انتقال اسناد و مکاتیب در داخل اداره مربوطه.

..................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. پاکی وصفائی شعبات، دفاتر، اسباب ولوازم دفتر ازقبیل  میز، چوکی ، موبل و فر نیچرغرض ایجاد محیط کاری پاک  وسالم به کارمندان اداره مربوطه.
 2. اجرای اوامر مسول و مامورین دفاتر مربوطه جهت انتقال  مکاتیب رسمي به شعبات ومراجع ذیربط.
 3. همکاری در مراقبت از تمام وسایل و تجهیزات اداری دفاتر مربوطه.
 4. جلوگیری از بی نظمی و عبور و مرور اشخاص غیر مسول به دفاتر مربوطه.
 5. اجرای کارهای متفرقه که ازطرف آمر و مامورین بخش مربوطه که دربعضی اوقات هدایت داده میشود.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

....................................................................

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. درجه تحصیل:
 2. تجربه کاری : ضروت ندارد
 3. مهارت ها:
 • آشنایی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده از وسایل و ابزار صفاکاری
 • داشتن توانائی فزیکی در جهت اجرای امور محوله

متقاضیان واجد شرایط میتوانند CV و اسناد های مهم خویش را الی (10 یوم تقویمی )که اعتبار از 21 میزان الی 1 عقرب 1399 میشود ، به  ایمیل ادرس recruitment@morr.gov.af ارسال نمائید.