لایحه وظایف آفیسر اداری

anwari_morr
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۲:۳۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

عنوان وظیفه             : آفیسر اداری

وزارت /اداره             : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی              : ریاست مربوطه                            

 

محل وظیفه              :کابل                                                                             

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: اداره، هماهنگی، کنترول و پیشبرد امور اداری برنامه به منظور اجرای بهتر امور

……………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیپ پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابق به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعین شده.
 2. تهیه لوازم کاري، اجناس مورد ضرورت، قرطاسیه و دیگر مواد مورد ضرورت برای سهولت کاری تیم تخنیکی از شعبات مربوطه.
 3. همکاری درتعقیب پیشنهادات، مکاتب و اسناد مربوط پروژه با شعبات مربوطه.
 4. ترتیب نمودن مکاتب، اسناد، استعلام  و پیشنهاد در کمپیوتر؛
 5. اصدار تمام مکاتب و تکثیر هدایات به مراجع مربوط؛
 6. اجرای امور محوله به وقت و زمان معین آن در جهت برآورده شدن اهداف برنامه به هدایت رئیس؛
 7. تایپ نمودن مراسلات، اسناد و راپورها؛
 8. ترتیب سیستم فایلنگ برای اسناد اداری پروژه؛
 9. حفظ و نگهداشت؛ تنظیم اسناد یومیه در دوسیه  مربوط؛
 10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های به رهبری برنامه.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف برنامه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل لیسانس در رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، زراعت وعلوم اجتماعی باشد به ماستر ارجحیت داده میشود
 • تجربه : چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، میتوانند لایحه وظایف بست های متذکره را از سایت www.morr.gov.af بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به  ایمل آدرس (vacancies.morr@gmail.com) قبل از تاریخ 5حوت1399 ارسال نمایند. بعداز تاریخ ختم اعلان فورمه ها پذیرفته نمیشود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی