فرامین

# فاعیل دانلو
1 فرمان ۳۰۵ Download
2 فرمان۱۰۴ Download
3 فرمان ۲۹۷ Download
4

فرمان۱۰۸ 

لوایح فرمان 108مقام ریاست جمهوری که در پرنسیب مورد تائید قرار گرفته است :

Download

  1- میکانیزم نظارتی واحد نظارت / کمیته اجرائیه عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی از تطبیق فرمان شماره 108 ریاست جمهوری Download
  2-لایحه رسیده گی به شکایات علیه تصامیم کمیته تشخیص و انتخاب زمین و کنسرسیوم ولایتی انتخاب مستحقین . Download
  3-لایحه وظایف کنرسیوم انتخاب مستحقین عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و علمای محراب و منبر کشور، برای استفاده از زمین دولتی . Download
  4- لایحه وظایف کمیسیون هماهنگی انتخاب مستحقین  Download