صد ها تن مهاجر طور جبری از پاکستان برگشت نمود

sadam_morr

۶۷۳ تن مهاجر افغان به تاریخ ۲ ثور از خط فرضی تورخم و سپین بولدک به کشور برگشت نموده اند.

به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار، ۷۱ خانواده شامل ۳۸۹ تن از مرز یاد شده برگشت پس از ثبت در آن آمریت  جهت کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی خوراک و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان معرفی و برای هر خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی از طرف امارت اسلامی  نیز پرداخت شده است.

و به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار، ۵۴ خانواده که شامل ۲۸۴ تن بودند، طور جبری از پاکستان برگشت و بعد از ثبت دراداره امور مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.