بیش از ۵۰۰ خانواده در ولایت پکتیا، کمک شد

sadam_morr
-

برای ۵۶۳ خانواده برگشت کننده، در ولایت پکتیا کمک نقدی بتاریخ ۷ حوت توزیع شد.

خانواده ها ی مذکور قبلاً از طرف ریاست مهاجرین آن ولایت، مورد شناسایی قرار گرفته بودند.

برای هرخانواده بسته های پوشاک زمستانی، وکمک نقدی در دو بخش مبلغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ افغانی و ۲۴ هزار و ۱۵۰ افغانی از جانب سازمان بین المللی مهاجرت بود که با نظارت ریاست مهاجرین توزیع شد.