بیش از 300 مهاجر افغان مقیم ایران، به وطن عودت نمودند

sadam_morr
-

349 نفر مهاجر افغان، به تاریخ 14 جوزا از ایران به کشور برگشتند.
 به گفته آمر سرحدی اسلام قلعه ولایت هرات از میان افراد مذکور، 213 نفر ایشان، غرض در یافت کمک به نماینده گی دفتر IOM معرفی شده اند.