بیش از 100خانواده درولایت سمنگان مساعدت شد

sadam_morr
-

برای 104 خانواده درولایت سمنگان کمک نقدی موسسهACTION AID ، در هماهنگی با اداره امور مهاجرین آنولایت به تاریخ 13 جوزا توزیع گردید.

خانواده های یادشده که توسط ریاست مهاجرین در ولسوالی های روی دو آب و خرم سارباغ سروی وشناسایی شده بودند، هریک مبلغ 25 هزارو 650 افغانی را به منظور ساخت و ترمیم سر پناه بدست آوردند.