به ده ها خانواده در جوزجان کمک غذایی صورت گرفت

anwari_morr
-

برای 80 خانواده بیجاشده درولایت جوزجان از جانب  موسسه دستان متحد برای کمک های بشری و انکشافی ( UHHDO )، به تاریخ 26 حوت  مواد غذایی توزیع گردید.

خانواده های یادشده که از محلات اصلی شان بیجا ودرکمپ های پل خراسان،  بکالو و سب‌ استیشن  شهر شبرغان زنده گی می نمایند، قبلأ توسط اداره مهاجرین شناسایی شده بوند.

مساعدت توزیع شده برای هر خانواده شامل یک بوجی آرد ، برنج ، روغن، شکر، چای، یک سیر کچالو و نمک بود که تحت نظارت ریاست امور مهاجرین وعودت‌کننده‌گان ولایت جوزجان  توزیع شد.