به صد ها خانواده  در بدخشان مساعدت نقدی صورت گرفت

anwari_morr
-

یاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بدخشان از مساعدت نقدی برای 520 خانواده  درولسوالی تشکان به تاریخ 16 قوس خبرداد.

مساعدت یادشده مبلغ 16 هزار افغانی پول نقد ازجانب موسسه CONCERN بوده که  با حضور نماینده ریاست  امور مهاجرین توزیع گردید