100 خانواده درنورستان مواد خوراکی دریافت نمودند

anwari_morr
-

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت نورستان از توزیع مواد حوراکی برای 100 خانواده در آن ولایت بتاریخ 16 قوس خبرداد.

مساعدت یادشده برای هر خانواده 25 کیلو برنج از جانب وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بود.