صد ها خانواده در پکتیکا  مساعدت شد

anwari_morr
-

برای 386 خانواده  بیجاشده ، و نیازمند در ولسوالی های برمل ، متاخان ، گیان ، ارگون ومحلات مرکز ولایت پکتیکا به  تاریخ 16 قوس  کمک نقدی توزیع شد.

کمک مذکور مبلغ 26 هزار افغانی جهت ایجاد شغل های کوچک از جانب موسسه UNHCR بود که در هماهنگی با اداره مهاجرین توز یع گردید.