بیش از هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

anwari_morr

یک هزار و 73 تن مهاجر افغان که در کشور ایران زندگی می کردند، روز یکشنبه 6 قوس از طریق پل ابریشم ولایت نیمروز به وطن شان برگشت کردند.

به اساس معلو مات ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز در میان برگشت کنندگان یادشده 29 خانواده شامل 123 تن و 940 تن افراد تنها شامل بودند که از آن میان 23 خانواده شامل 55 مرد و 52 زن و همچنان 210 تن برگشت کنندگان تنهاد غرض دریافت کمک به دفتر IOM معرفی شده اند.