به بیش ا زهزار خانواده درغور مساعدت نقدی صورت گرفت

sadam_morr
-

آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت غور از مساعدت نقدی برای یک هزارو 481 خانواده در ولسوالی های چارسده ، شهرک ، پسابند ، الفاروق و الله یار  به تاریخ 30 عقرب سال روان  خبرداد.

مساعدت یادشده  مبلغ 275 دالر امریکایی طرف موسسه UNHCR میباشد با حضور نماینده آمریت امور مهاجرین توزیع گردید.