بیش از هزار خانواده در پنجشیر کمک دریافت نمودند

sadam_morr
محمد اشرف حنیفی

یک هزارو 250  خانواده بیجاشده  ناشی از جنگ در ولسوالی های رخه وشتل، مواد غذایی را ازطریق ریاست امور مهاجرین آنولایت به تاریخ  14 سرطان بدست آوردند.

مساعدت یاد شده برای هرخانواده شامل  پنجاه کیلو آرد، چهار نیم کیلو روغن، چهار و نیم کیلومواد تغذی، نیم کیلو نمک و شش ونیم  کیلو دال مساعدت تهیه شده از طرف سازمان جهانی خوراک بود.