بیش از هزار خانواده در کاپیسا مواد خوراکی دریافت نمودند

sadam_morr
_____

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا  مساعدت  خوراکی را برای 1200  خانواده عودت کننده ، بیجاه شده  ومستحق در مناطق مرکزی آنولایت به تاریخ  سوم جوزا توزیع نمود.

مساعدت مذکور، برای هر خانواده سروی شده، یک بوجی برنج از مساعدت کشور چین بوده که که از طریق اداره امور  مهاجرین آنولایت توزیع شد.