حدود هزار خانواده در ولایات کندز ، فاریاب ، غور و لغمان کمک دریافت نمودند

sadam_morr
_____

برای 955 خانواده بیجاشده در ولایات کندز، فاریاب، غور و لغمان مساعدت های تهیه شده از طرف مراجع مختلف، درهماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین،  به تاریخ اول جوزا توزیع شد.

مساعدت یادشده برای هریک از 328 خانواده درولایت کندز، 10 هزارو 650 افغانی ازطرف اداره CONCERN ، برای هر یک از 300 خانواده متضرر درفاریاب یک بوجی برنج از مساعدت کشور چین، برای هریک از 250  خانواده در لغمان مبلغ 8 هزارو 80  افغانی از جانب اداره CWSA و برای هریک از 77 خانواده  در غور مبلغ 21 هزارو افغانی از طرف موسسه ACF  بود که در هماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین، به آنها توزیع شد.