ده‌ها خانواده در کاپیسا از کمک نقدی مستفید شدند

sadam_morr
ده‌ها خانواده در کاپیسا از کمک نقدی مستفید شدند

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کاپیسا با همکاری کمیته مهاجرت دنمارک به‌روز یک‌شنبه، 22 حمل برای 46 خانواده عودت کننده و بیجاشده نیازمند کمک نقدی توزیع نمود.

پس از سروی ‌هر فامیل مبلغ 7 هزار700 افغانی پول نقد با حضور رییس اقتصاد و نماینده این اداره دریافت کردند.