روند توزیع مساعدت زمستانی وزارت امورمهاجرین در تخار افتتاح شد

sadam_morr

در ادامه روند توزیع مساعدت‌های زمستانی وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان به بیجاشدگان و عودت کنندگان داخلی، قرار است ‌یک هزار خانواده بیجا شده و عودت کننده در چند روز آینده مساعدت نقدی دریافت کنند.

این برنامه با حضور والی، شورای ولایتی، مطبوعات،  جامعه مدنی ،شورای علما وسایر ادارات دولتی و هیئت اعزامی وزارت امور مهاجرین آغاز شد.

به این شمار خانواده‌ها، مطابق میکانیزم مصرفی مبلغ 15 هزار افغانی به هر خانواده توزیع میشود.