11 خانواده در بادغیس کمک غیر غذایی دریافت کردند

sadam_morr
_________

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بادغیس به‌روز (سه شنبه 5 حوت) 11 خانواده بیجاشده ناشی از جنگ در آن ولایت را تحت پوشش مساعدت‌های بشری قرار داد.

بپس از سروی به‌هر خانواده مواد غیر غذای که شامل ترپال، پکنیک گاز،کمپل،سطل و بشکه آباز جانب UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با حضور نماینده اداره مهاجرین و نهاد یاد شده توزیع شد.