روند توزیع کمک های زمستانی وزارت امور مهاجرین در غور آغاز شد

sadam_morr
_________

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به روز سه شنبه 5 حوت از آغاز پروسه توزیع کمک های زمستانی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  برای 500 خانواده عودت کننده و بیجاشده در آن ولایت خبر داد.

این برنامه کمک رسانی از سوی اداره امور مهاجرین این ولایت با حضور والی غور، مقامات امنیتی، مطبوعات،  جامعه مدنی، شورای علما، امور زنان، حوادث سایر ادارات دولتی و هیئت اعزامی وزارت امور مهاجرین رسما افتتاح شد و قرار است نیازمندان مطابق میکانیزم مصرفی مبلغ 15 هزار افغانی از طریق چک نوت بانکی کمک صورت دریافت کنند.