105 خانواده بیجا شده در غور کمک نقدی بدست آوردند

sadam_morr

 

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور به روز  شنبه 13 جدی مساعدت نقدی را برای105 خانواده بیجا شده توزیع نمود.

خانواده‌های یاد شده از ولسوالی‌های تولک،شهرک،ساغر و مرکز به دلیل جنگ در آن ولایت بیجا و توسط اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت سروی شده بودند.

به هر خانواده مبلغ 42 هزار افغانی پول نقد از سوی ACTED با حضور نماینده اداره مهاجرین و موسسه یاد شده در مرکز ولسوالی‌های یاد شده توزیع شد.