بیش از 1 هزار خانواده در قندهار مساعدت نقدی و غیر خوراکی دریافت کردند

anwari_morr
______________

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت قندهار به روز یکشنبه ( 4عقرب ) برای 1 هزار و 226 خانواده بیجاشده در آن ولایت مساعدت نقدی و غیر خوراکی نمود.

مساعدت نقدی برای بیجاشده گان ولسوالی های میوند و شاه ولی کوت قندهار مبلغ 9 هزار افغانی و نیز برای هزار خانواده دیگر که در در نواحی مختلف مرکز قندهار جابجا هستند، وسایل آشپزخانه، البسه زمستانی برای اطفال بوده که از جانب موسسه DRC و دفتر حمایه اطفال با حضور نماینده اداره مهاجرین و موسسات یادشده توزیع شد.