بیجاشده گان در فراه از مساعدت های خوراکی مستفید شدند

anwari_morr
بیجاشده گان در فراه از مساعدت های خوراکی مستفید شدند

آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فراه برای 95 خانواده بیجاشده داخلی در این ولایت با همکاری موسسه WFP مواد غذایی مساعدت نمود.

این خانواده ها قبلا از ولسوالی های مختلف این ولایت بیجا و به محلات امن در مرکز این ولایت جابجا شده بودند که در هماهنگی این اداره با موسسات مدد رسان سروی ومستحق شناخته شده بودند.

مساعدت متذکره شامل ۲۰۰ کیلو آرد، ۱۳ کیلو روغن ، ۱۴ کیلو دال نخود، و یک کیلو نمک بوده که بتاریخ 6 حمل سال روان در مرکز فراه با حضور داشت نماینده های این ادراه و موسسه یادشده توزیع شد.

قابل ذکر است که این خانواده ها قبلا نیز پول نقد ومواد غیر خوراکی را دریافت نموده بودند.