برای فامیل های بیجاشده درولایت غور مساعدت نقدی صورت گرفت

sadam_morr

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غورباهمکاری موسسه محترم ACFیا مجادله علیه گرسنگی برای تعداد ۳۶ فامیل بیجاه شده  که قبلا از اثر جنگ از ولسوالی های شهرک ،دولت یار ، ودولینه بیجا وبه حومه شهر فیروز کوه جابجاه شده بودند مساعدت نقدی نمود.

این مساعدت  شامل 12 هزار افغانی بوده که به تاریخ 23 میزان سال روان روز سه شنبه برای هرفامیل متذکره دراین ولایت توزیع شد ، قابل ذکر است که فامیل های مذکورقبلا مواد غذایی وغیر غذایی نیز دریافت نموده بودند.