بودجه عادی و انکشافی وزارت

1_بودجه انکشافی سال مالی 1398 حاوی مبلغ 562,895,629افغانی. 

2_بودجه عادی سال مالی 1398 حاوی مبلغ 386,956,874 افغانی.  

مجموعاً بودجه عادی و انکشافی مبلغ 949,852,503 افغانی می شود.