گالری رسانه

وزیر امور مهاجرین با دبیر کل شورای پناهندگان ناروی روی رسیدگی به بیجاشدگان داخلی گفتگو کرد

وزیر امور مهاجرین در دیدار با شارژدافیر سفارت آلمان به سرعت عمل در خدمت رسانی به بیجاشدگان تاکید کرد

معین پالیسی و تطبیق برنامه ها به هماهنگی بیشتر ادارات مددرسان تاکید کرد

معین پالیسی و تطبیق برنامه ها با شمار بیجاشدگان داخلی در ولایت بلخ دیدار کرد

معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین با رییس سازمان بین المللی مهاجرت دیدارکرد

وزیر امور مهاجرین؛ ما آمادگی داریم که در ساحات نا امن نیز به بیجاشده‌ها خدمت رسانی‌بکنیم

وزیر امور مهاجرین با سفیر جدید ترکیه در کابل دیدار کرد

طی هفته گذشته به بیش از 15 هزار خانواده کمک رسانی شد

وزیر امور مهاجرین با نماینده خاص دولت آلمان برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد

وزیر امور مهاجرین: بخش اعظم بودجه پروژه‌ها باید برای رسیدگی به نیازمندان مصرف شود، نه مصارف اداری

اخلاقی؛ خون شهدای جهاد، شهدای مقاومت و شهدای نیروهای امنیتی تضمینی برای بقای بیرق ملی کشور است

دو تفاهمنامه همکاری با ارزش بیش از 3 میلیون دالر برای رسیدگی به بیجاشده های داخلی امضا شد

موسسه خیریه "قطر چاریتی" با وزارت امور مهاجرین اعلام همکاری کرد

با افزایش میزان بیجاشدگی، وزیر امور مهاجرین به جدیت بیشتر خدمت رسانی تاکید کرد

بر اساس یک تفاهمنامه، به بازگشت کنندگانی که در بخش زراعت شاغل هستند، قرضه داده می شود

مسئولان وزارت امور مهاجرین و وزارت احیا و انکشاف دهات روی شامل سازی بیجاشدگان در برنامه های کلان ملی صحبت کردند

Pagination