مساعدت نقدی برای بیش از هزار خانواده در بدخشان وفاریاب رسانیده شد

sadam_morr
_____

برای یک هزارو 109 خانواده متضرر ناشی ازجنگ  ونیازمند در ولایات فاریاب و بدخشان به تاریخ  اول ثور  مساعدت نقدی درهماهنگی ادارات امور مهاجرین توزیع شد.

به اساس معلو مات واحد های دومی وزارت امور مهاجرین درولایات یاد شده، بعداز اتمام سروی برای هریک از هزارو 100خانواده در بدخشان مبلغ 10 هزارو 750 افغانی  مساعدت موسسه CONCERN را و برای هریک از9 خانواده در فاریاب مبلغ 20 هزارو 100 افغانی مساعدت موسسه ACTED را توزیع شده است.