توزیع کمک برای بیش از هزار خانواده در خوست آغازشد

sadam_morr
morr

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت خوست از آغازتوزیع  مساعدت  نقدی برای یک هزارو 683  خانواده بیجاشده به تاریخ 21 حمل خبرداد.

به گفته منبع برای هر خانواده سروی شده،  مبلغ 90 الر امریکایی که از  جانب موسسه NCA تهیه شده است واز طریق اداره امور  مهاجرین آنولایت  توزیع میگردد.