اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

anwari_morr

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location کابل_افغانستان

بدین وسیله با تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد تهیه و تدارک مقدار (33 قلم روغنیات و فلتر باب) مورد ضرورت وزارت را از بابت سال مالی 1399 را به شرکت خدمات لوژستیکی عمر رضوان دارنده جواز شماره(43107) آدرس کارته سه، کوچه خلیفه ناحیه شش کابل- افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(889864) هشت صدو هشتادو نو هزارهشت صدو شصت و چهار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با با دلایل به آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.