لایحه وظایف متخصص ارشد ادغام مجدد

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ - ۱۳:۲۳

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

ناحیه هفتم واصل آباد عقب فابریکه جنکلک

عنوان وظیفه                        : متخصص ارشد ادغام مجدد

وزارت /اداره                       : امور مهاجرین و عودت کنندگان

گزارش دهی             :  ریاست عودت و ادغام مجدد

معاش                      : مطابق لایحه NTA   ( B1)                                                                                                                                               تعداد بست                : (۱)                 

    پروژه                       : برنامه تخنیکی حمایت از اسکان دایمی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی               

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: هماهنگی، تامین ارتباط، بازنگری، انکشاف و تهیه طرح های حمایت از برنامه روند عودت و ادغام مجدد عودت کنندگان

…………………………………………………………………………………………………………

وظایف تخصصی بست:

 1. تحلیل نیازمندی های روند عودت مهاجرین و ادغام مجدد (کمک های بشری، اسکان دایمی...)  در راستای بهبود و فراهم آوری تسهیلات بمنظور تهیه طرح ها.
 2. تهیه طرح ها بمنظور تسهیل روند عودت مهاجرین مقیم کشور های خارج.
 3. تهیه طرح ها و برنامه ها در راستای دستیابی به ادغام مجدد و پایدار عودت کنندگان.
 4. همکاری درتهیه، ترتیب و انکشاف پالیسی ها، طرزالعمل ها، لوایح کاری به منظور رسیدن به ادغام مجدد.
 5. همکاری در تهیه پروپوزل های کاری ریاست مربوطه مطابق اهداف تعیین شده.
 6. مطالعه و ترجمه اسناد های کشورهای دارای میزان بلند مهاجرین، به منظور تقویت برنامه های عودت و ادغام پایدار آنها در جامعه.

وظایف مدیریتی پست

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت یا اداره.
 2. ارایه پیشنهادات و نظریات مشخص جهت حل مشکلات فنی ومسلکی کارکنان مربوط.
 3. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سمینارها وآموزش های جریان کار.
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها ودستاورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن ریاست مربوطه.
 5. اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات واهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

 وظایف هماهنگی بست

 1. تامین ارتباط وهماهنگی با بخش های مربوطه جهت حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.

…………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • رشته تحصیلی حد اقل درجه تحصیلی لیسانس وبه درجات تحصیلی بالاتر ازموسسات ملی وبین المللی ازداخل ویا خارج کشور ارجیحیت داده میشود.
 • تجربه کاری برای لیسانس حد اقل هفت سال و برای ماستر حداقل پنج سال مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های لازم تسلط به لسان های رسمی (دری ویا پشتو) و بلدیت (خواندن، تحریروتکلم) به لسان انگلیسی ومهارت های کمپیوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
 • داشتن حسن سیرت و شهرت نیک

Morr.recruitnent@gmail.com

Documents

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی ( امارت اسلامی) وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ