عنوان وظیفه دریور

anwari_morr
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۸:۴۷

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                   : دریور

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                     : اداری برنامه حمایت تخنیکی برای ایجاد کنسرسیوم

تعداد بست                :2

محل وظیفه              :کابل

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: راننده گی، حفاظت و مراقبت از واسطه نقلیه مربوط

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

رانندگی واسطه نقلیه مربوط طبق پلان شعبه؛

نگهداری و وارسی از عوارض تخنیکی واسطه نقلیه مربوط و ارائه گزارش آن به مسئول تخنیک برای فعالیت مجدد و عرضه خدمات مربوط؛

چک نمودن واسطه نقلیه مربوط از لحاظ ضرورت مندی روغنیات و درخواست مطالبه آن به مرجع مربوطه؛

اخذ روغنیات مورد ضرورت به رویت حواله رسمی و ارائه سند مصرف آن به مدیر روغنیات؛

پارک نمودن وسایط مربوطه از طرف شب و ایام تعطیل در پارک وسایط وزارت؛

مراقبت همیشگی از پاکی و صفائی شخصی خویش؛

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرین هدایت داده میشود؛راپور دادن از اجرای وظایف انجام شده به آمر مربوط

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

1.درجه تحصیل

 داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری.

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

.داشتن لایسنس دریوری حتمی وضروری میباشد

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)

توانائی انجام وظایف مطابق فن و حرفه

متفاصیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدماتل ملکی را دانلود و ضمیمه اسناد، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی خویش را الی(10یوم تقویمی) که اعباتر از 6 الی 15 جدی 1399میشود، به ایمیل آدرسvacancies.morr@gmail.com ارسال نمایند.

Documents

دانلود فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ