اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد :

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

Location کابل افغانستان

بدین وسیله باتاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک مقدار ( 353) قلم پرزه جات مورد ضرورت وسایط فعال وزارت را از بابت سال 1399 به شرکت خدمات لوژستیکی عمر رضوان دارنده جواز شماره ( 43107) آدرس کارته سه، کوچه خلیفه ناحیه ششم مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ ( 4715892) چهار میلیون و هفت صدو پانزده هزار هشت صدو نود و دو افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد .