اعلان داوطلبی

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

موضوع: پروژه اعمار ۸.۷۴۱ کیلو متر جویچه های کنار سرک. جویچه های عبور آب از ساحه شهرک و ساخت آبشار و دیوار استنادی شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروژه اعمار ۸.۷۴۱ کیلومتر جویچه های کنار سرک و جویچه های عبور آب از ساحه شهرک و ساخت آبشار و دیوار استنادی شهرک مهاجرین بی ورسک ولایت پروان اشتراک نموده  و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان از ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ ۱۲حمل سال ۱۳۹۹ به آمریت تدارکات واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت گرنتی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ یک ملیون افغانی بوده و جلسه آفر گشایی بروز سه شنبه ۱۲ حمل سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان تدویر می گردد.