فرامین

#

files

Download

1

۳۰۵ فرمان

Download
2

۱۰۴ فرمان

Download
3

۱۰۴ فرمان

Download
4

۱۰۸ فرمان

د جمهوری رياست ۱۰۸ فرمان پاڼې چې په پرنسیب سره د تايد شوې ده

Download

1

د ځمکود ويش د وجهي صندوق څخه د استفادې کړنلاره

Download
2

د ځمکو د بانک او د دولت لخوا د عامه ملکيتونو د ګټې اخيستنې کړنلاره

Download
3

د ځمکو پيژندنې، تشخيص او انتخابولو د کميټې کړنلاره

Download
4

د ځمکو د پيژندنې او  تشخيص ، دولایتي کنسرسیوم دمستحقیونو د انتخاب په برخه کې شکایتونو ته د رسېدنې کړنلاره

Download
5 د ځمکو د انتخاب دهمغږۍ د کمېسيون د دندې لايحه Download
6

ذ کنسرسیوم د دندو او  د دولتي ځمکو څخه د ګټه اخیستونکو د  انتخاب کړنلاره

Download
7

د نظارتي واحد له لوری د نظارت کولو تکلاره

Download