اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار دارد

sadam_morr

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله با تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در نظر دارد پروژه (تدارک 514 قلم پرزه جات مورد ضرورت) را که در قالب موافقت نامه چارچوبی با شرکت های، نوربلال عیسی زاده برنده 158 قلم پرزه با قیمت مجموعی {(945693,13) نه صدو چهل و پنج هزار شش صدو نود سه اشاریه سیزده } افغانی، شرکت سعادت لاجورد برنده 215 قلم پرزه جات با قیمت مجموعی{ (546,732) پنج صدو چهل و شش هزار و هفت صدو سی و  دو } افغانی، شرکت نوی عثمان شیرزی برنده 141 قلم پرزه جات با قیمت مجموعی {(2411910) دوصدو چهل و یک هزار و نه صدو ده} افغانی اعظاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.