د مهاجرینو حقوقي ملاتړ

گزارش کارکرد ها و دست آورد های ریاست حمایت حقوقی

          دربخش ابراز نظر تفاهم نامه ها

 • ابراز نظر پیرامون (70) یاداشت تفاهم موسسات چون (UNIN AID   - ORCD – ADRA DRC شرکت شمال کارون، دست به دست افغانستان (خیریه بشری (OHW)، گروه تحقیق و دفاع حقوق بشر، ادرا ، کمک  های انسانی، احیای صحت وجامعه افغانیُ اکرو،  معاونت دنمارک برای بازسازی و آموزش فنی، معاونت انسانی و انکشافی برای افغانستان (اهدا)، همبستگی ومساعدتی افغانستان نوین، موسسه مجادله برضد گرسنگی، تحقیقات علمی وانکشاف جامعهORCD ، موسسه ORD، خیریه بین المللی ایپک، اهدا.کمک های انسانی(CHA] ،ابرارAABRAR، مجادله برضد گرسنگی، عمل اجتماعی برای کاهش التیام فقریا (CAHPC)، اسلامیک ریلیف، کمک های انسانی، وارچایلد انگلستان، بین المللی تغذیه و تحصیل(NEI)، حمایه اطفال، جی ار اس، پاسخ بشردوستانه برای افراد اسیب پذیر در افغانستان، عمل اجتماعی برای کاهش فقر(CAHPO) موسسه امداد و انکشاف سریع(OFRD)، احیای صحت و جامعه افغانی، خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان، خیریه بنیاد مردم ضرورتمند، معاونت انسانی و انکشافی برای افغانستان اهدا، کمک های انکشافیORD ، کمیته بین المللی نجات IRC ، موسسه اکشن اید، موسسه خدمات اجتماعی زنان واسا، موسسه احیای صحت وجامعه افغانی اکرو، موسسه اکتید، موسسه بازسازی افغانستان، زنان برای زنان افغانستان،کورداید، بنیاد خیریه وضرورتمند وتفاهم نامه افغان اید، دستهای کمکی، هماهنگی کمک های بشری، موسسه بشری صلح سازان وموسسه اریا و....

    دربخش ترتیب مسوده تفاهم نامه همکاری با ادارات

     ترتیب تعداد 6 مسوده تفاهم نامه همکاری با ادارات چون (اداره ملی احصائیه ومعلومات، وزارت معارف، وزارت

     صحت عامه،کار و  اموراجتماعی، شهرسازی ومسکن و وزارت احیای و انکشاف دهات.     

          دربخش بازنگری و ابراز نظر اسناد تقنینی.

 • بازنگری مقرره تنظیم وظایف وزارت امورمهاجرین به اشتراک روئسای مرکزی تحت ریاست معین صاحب مالی واداری .
 • نهایی سازی مقرره تنظیم وظایف وزارت و ارسال آن به وزارت عدلیه.
 • ابراز نظر درمورد مسوده طرزالعمل هماهنگی و نظارت بر موسسات غیر دولتی.
 • بازنگری قانون پناهندگی  توسط کمیته تخنیکی به اشتراک نماینده وزارت عدلیه.
 • ابراز نظر درمورد لایحه وظایف کمیته ولایتی درمورد  استقرار پایدار و ادغام مجدد.

دربخش تدویر جلسات

 • تدویر( 11) جلسه به ارتباط بازنگری مقرره تنظیم وظایف وزارت به اشتراک روئسای مرکز وزارت تحت ریاست معین مالی و اداری و بازنگری قانون پناهندگی به اشتراک کمیته تخنیکی و نماینده وزارت عدلیه، دردفتر ریاست حمایت حقوقی.

 

دربخش اشتراک درجلسات

 • اشتراک در40 جلسه ( پیرامون بحث روی پلان سال مالی1401 درتالار وزارت، بازنگری مقرره تنظیم وظایف وزارت، ورکشاپ سه روزه درهوتل انترکنتینتل، کمیته تفاهم نامه ها ، جلسات PPA ، نهایی سازی ضمیمه تفاهم نامه UNHCR ، اجندای جلسه چهارجانبه، استراتیژی 5 ساله وزارت و...........

     دربخش سایر اجراآت

ارسال (40) قطعه مکتوب به ادارات ذیربط و ریاست های مرکزی وزارت به ارتباط اشتراک شان درجلسه قانون پناهندگی، مقرره تنظیم وظایف وزارت، ابراز نظر تفاهم نامه های موسسات، ملاقات هیأت رهبری وزارت با سفیرترکیه، ورئیس احصائیه ومعلومات، وزارت عدلیه اشتراک نماینده شان درجلسه بازنگری قانون پناهندگی و ارسال اداره ملی احصائیه ومعلومات پیرامون ابراز نظر مسوده تفاهم نامه و..............

 مشوره های حقوقی

   مجموعاً به تعداد (1235) تن عودت کننده گان و بیجاشدگان به مشکلات حقوقی شان رسیدگی صورت گرفته است.

 • به تعداد (710) عودت کننده گان جهت ادامه تعلیم به ریاست تعلیمات عمومی معرفی گردیدند.
 • برای تعداد( 490) تن عودت کنندگان مشوره های لازم حقوقی صورت گرفته است.
 • به تعداد (34) تن عودت کنند گان جهت اصلاح نام به تدریسات ثانوی معرفی گردیده اند.
 • به تعداد (26617) تن عودت کنندگان در واحد های دومی حمایت حقوقی گردیدند.
 •  در مجموع به تعداد ( 745) قطعه اسناد های عودت کنندگان درج دیتابس گردیدند.

بخش مشوره های  حقوقی

عرصه های حمایت

جلسات

کشور های مبدأ عودت

کتگوری افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

پرورشگاه

تخفیف محصول گمرکی

اخذتذکره

اشتراک درجلسات

تدویر جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشور

آقایان

 

خانم ها

710

34

۰

490

 

1

 

0

0

1043

137

55

1108

127

 

 

نظارت برتطبیق موافقتنامه ها

 • انجام جلسات مکرر با مسئولین IOM  در مورد آغاز فعالیت های مجدد آن ها در دفتر میدان هوایی بین المللی کابل و اخذ موافقت آنها در آغاز فعالیت های شان.
 • انجام جلسات مکرر با مسئولین وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی در رابطه به تمدید دفتر این ریاست در ترمینل محلی میدان هوایی و انیستیتوت هوانوردی ملکی و اخذ موافقت آنها.
 • کار روی نهایی سازی مقرره تنظیم وزارت امور مهاجرین و تعقیب آن در وزارت عدلیه جهت طی مراحل غرض تصویب.
 • کاری روی نهایی سازی قانون پناهندگی و تعقیب آن در وزارت عدلیه جهت طی مراحل اداری.
 • ابراز نظر پیرامون طرح ها و اسناد ارسالی ریاست های وزارت و ادارات دولتی.
 • اشتراک در جلسات اداری ریاست های وزارت و ادارات دولتی.
 • ثبت و اسکن بیش از 1000 قطعه فورم عودت کنندگان از سال های قبلی.
 • ارسال مکاتیب به وزارت امور خارجه و دیگر نهاد های مرتبط در مورد بازگشت مهاجرین از کشور ترکیه.
 • کار روی فعالیت های پلان مربوط به PPA مطابق فعالیت های سپرده شده.
 • اشتراک در ورکشاپ ها و سمینار ها.

 

قرار شرح فوق گزارش از کارکرد و دست آورد های ریاست حمایت حقوقی از شروع امارت اسلامی الی اکنون  ترتیب و صحت است.