د مهاجرینو چارو د وزارت او موسسو ترمنځ د هوکړه لیک جلسه ترسره شوه.

sadam_morr
_____
د مهاجرینو چارو د وزارت او د AHDA، ORCD, ACHRO موسسو ترمنځ د ثور په 26مه د موسسو سره د ارتباطاتو امر حدیدالله وزیري د مدیریت لاندې د هماهنګی په ریاست کې غونډه ترسره شوه.
په دې غونډه کې د نوموړو موسسو استازو خپلې پروژې
د جلسې غونډې ته تشریح کړې او بحث پرې وشو.
له دې وروسته د مهاجرینو چارو د وزارت د هوکړه لیک کمېټې لازمې لارښوونې وکړې او مهم تصامیم ونیول شول.
جلسه کمیته تفاهمنامه های وزارت امور مهاجرین با مؤسسات تدویر گردید.
جلسه هماهنگی بین کمیته تفاهمنامه های وزارت امورمهاجرین و مؤسسات ORCD , ACHRO و AHDA در ریاست هماهنگی مساعدتها تحت امريت حدیدالله وزیری آمر ارتباط با مؤسسات و جلب کمک ها روز دوشنبه 26 ثور سال جاری در ریاست مذکور تدویر یافت.
دراین نشست نماینده گان مؤسسات متذکره پروژه های خویش را به اعضای کمیته تشریح و بحث نمودند.
متعاقبا اعضای کمیته تفاهمنامه های وزارت امور مهاجرین رهنمود های لازم را ارایه نموده تصامیم لازم اتخاذ گردید.