لایحه وظایف جنراتور کار

sadam_morr
Tue, Jul 27 2021 10:13 AM

Publish Date

Closing Date

 

عنوان وظیفه                   :    جنراتور کار

وزارت و یا اداره             : امور مهاجرین وعودت کننده گان

موقعیت                         :  کابل

بخش                             : ریاست اداری

بست                              :  ( 7 )

گزارشدهی به                 : مدیرحفظ ومراقبت

گزارشگیری از                : ندارد

کود                              : (29-90-11-044)

................................................................

هدف وظیفه: مراقبت ازفعالیت جنراتور، ترانسفارمرها ورساندن برق مورد ضرورت.

................................................................

شرح وظایف:

 1. تطبیق برنامه ترمیماتی وفعال نگهداری جنراتورها غرض تهیه برق مورد ضرورت
 2. روشن نمودن پنل کنترول برق جهت تعدیل نمودن کنورتور ها جهت تبدیل برق متناوب AC به برق مستقیم یا DC و رساندن آن به دیپارتمنت های وزارت مطابق نیازمندی.
 3. سهمگیری درتقسیمات درست مقدار قوه برق تولید شده ازطریق جنراتور جهت کم ساختن فشار مصرف از جنراتورها
 4. دادن یادداشت پرزه جات مورد نیاز جنراتور غرض فعالیت متداوم دستگاه تولید برق (جنراتور)
 5. پاک کاری ، چرب کاری و ترمیم و عیار نمودن وسایل و سامان آلات مربوط بمنظور تطبیق پلان تخنیکی افزار وسامان آلات .
 6. اجرای سایر وظایف مرتبط بوظیفه درچوکات قانون غرض تسریع اجراات کاری.

.....................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 

1. درجه تحصیل

  • داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی.

 

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

  • به افراد دارای تجربه کاری ترجیح داده میشود.
  • 3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  1. آشنایی در مورد چگونگی مراقبت ، استفاده از وسایل امکانات موجود و توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه

 

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  الی 16اسد ۱۴۰۰ ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی