اعلان داوطلبی

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

Location وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان _کابل_افغانستان

 

وزارت امور مهاجرین و عودت  کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی نتورک بلاک های A و B مرکز وزارت اشتراک نموده و نقل  شرط نامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات ویب سایت  رسمی اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00) قبل از ظهر روز شنبه تاریخ 29/3/1400 به آمریت تدارکات واقع واصل آباد عقب جنگلک ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش  نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ ( 100000) یک صد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز شنبه مورخ 29/3/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت تدویر میگردد .