اعلان داوطلبی

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

Location وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { اعلان داوطلبی تدارک قرطاسیه باب و تونر های مختلف النوع پرنتر های مورد ضرورت وزارت بابت سال 1400} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دسک از امریت تدارکات این وزارت یا ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00) قبل از ظهر مورخ 22/3/1400 در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک در مجلس آفرگشایی ارائه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ (65000) شصت و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز شنبه مورخ 22/3/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت تدویر می گردد.