اعلان داوطلبی

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

Location وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { اعلان داوطلبی تدارک قرطاسیه باب و تونر های مختلف النوع پرنتر های مورد ضرورت وزارت بابت سال مالی 1400} اشتراک نموده و نقل و چاپ شده شرطنامه مربوطه را اط ظریق فلش دسک از آمریت تدارکات این وزلرت یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ( 00/10) قبل از ظهر مورخ 18/2/1400 ذر تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک در مجلس آفر گشائی ارائه نمایند آفر های نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ (65000) شصت و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به روز سه شنبه مورخ 18/2/1400 ساعت 00/10 قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت تدویر میگردد.