اعلان داوطلبی

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

Location وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید  تا در پروسه دواطلبی پروژه اعمار پچک ها، جویچه ها رد آب های سطحی و هموار کاری 2171 متر سرک های شهرک مهاجرین بابا صاحب ولایت لغمان اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دسک از آمریت تدارکات این وزارت یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی (10:00) قبل از ظهر  روز پنج شنبه تاریخ 9/2/1400  به آمریت تدارکات واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارائه نمایند آفر های نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 600000 (ششصد هزار) افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به روز پنج شنبه مورخ 9/2/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک تدویر میگردد.