اعلان داوطلبی

sadam_morr

Publish Date

Closing Date

Location واصل آباد عقب فابریکه جنکلک

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی { تدارک مقدار 514 قلم پرزه جات مورد ضرورت وسایط وزارت _} اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دسک از آمریت تدارکات این وزارت یا از ویب  سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی (10:00) قبل از ظهر مورخ 6/2/1400 در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک در مجلس آفر گشائی ارائه نمایند آفر های نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ ( 62000) شصت و دو هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به روز دو شنبه مورخ 6/2/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت تدویر میگردد.