اعلان داوطلبی

sadam_morr

Publish Date

Closing Date

Location وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبانه واجد شرایط دعودت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تدارک مقدار 24 قلم روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت وزارت از بابت سال مالی 1400 } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دسک از آمریت تدارکات این وزارت یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00) قبل ازظهر مورخ 28 / 11 / 1399 در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنکلگ در مجلس آفرگشائی ارائه نمایند آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ(36200) سی و شش هزار و دو صد افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به روز سه شنبه مورخ 28 / 11 / 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت تدویر میگردد.

برای دریافت فورم شرطنامه در لینک پاین کلیک نمائید

فورم اعلان داوطلبی