لایحه وظایف انجنیر دیزاین سرک

anwari_morr
Sat, Jan 23 2021 2:56 PM

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

 

معلومات کلی بست

انجنیر دیزاین سرک

عنوان وظیفه:

تخصصی

نوعیت بست

امور مهاجرین و عودت کننده گان 

وزارت یا اداره:

ریاست خدمات شهرک ها 

بخش مربوطه:

کابل 

موقعیت بست:

 1

تعداد بست:

آمر دیزاین و برآورد

گزارشده به:

ندارد

گزارشگیر از:

 ............................................................................................

هدف وظیفه:   طرح و دیزاین سرک ها مربوط شهرک های مهاجرین به اساس پلان های تفصیلی و توپوگرافی ساحه با استفاده از سافت ویر ها درمطابقت با نورم ها و استندرد های ملی و بین المللی.

 ..........................................................................................

وظایف عمده بست :  

ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان آمریت دیزاین و برآورد ریاست خدمات شهرک ها.

جمع آوری معلومات، آمار و ارقام پروژه های سرک سازی و انجام مطالعات لازمی از ساحه و مراجع مربوطه.

انجام محاسبات و تحلیل های انجنیری روی چندین طرح (سرک های اسفلت، کانکریتی و جغلی) و انتخاب طرح مناسب، اقتصادی و مؤثر.

تهیه و ترتیب دیزاین و نقشه های ابتدایی و تفصیلی سرک ها به شمول قطع، پروفایل های طولی و عرضی، جیومتری سرک، دیزاین گولایی ها، میلان سرک، پیاده روها، جویچه ها، پل و پلچکها، طبقات مختلف و غیره.

تهیه و ترتیب احجام کندن کاری و پرکاری سرک های جدیدالتأسیس، مشخصات تخنیکی سرک ها و مواد ساختمانی.

ترتیب مکس دیزاین برای طبقات مختلف سرک و کانکریت.

سهم گیری در سنجش، تهیه و ترتیب بل احجام کار و قیمت پروژه.

نظارت و کنترل از تطبیق درست دیزاین ها و ارزیابی نمونه های مواد ساختمانی و آزمایشات انجنیری.

ارایه گزارش از فعالیت های انجام شده بصورت هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه به آمر مربوطه .

اجرای سایر وظایف که به امر مافوق در مطابقت با قانون سپرده میشود.

 ...........................................................................................................................

شرایط استخدام )سطح تحصیلی و تجربه کاری(:

 

حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری سرکسازی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.

حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه (سافت ویرهای دیزاین سرک )

تسلط به یکی از زبان های رسمی  و آشنایی به زبان انگلیسی.  

متفاصیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی را دانلود و ضمیمه اسناد، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی خویش را الی(10یوم تقویمی) که اعتبار از 4 الی 14 دلو 1399میشود، به ایمیل آدرسvacancies.morr@gmail.com ارسال نمایند.

 

 

Documents

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی